תקנון שימוש באתר

תודה שבחרתם להשתמש באתר https://www.web-owl.com, ברוכים הבאים!

כללי

1.    האתר מופעל ע"י גב' נועה פלדמן, ע.מ. 033889015, מהכתובת הרשומה של העסק בלהבות חביבה, ד.נ. חפר, מיקוד 3883500 (להלן "בעלת האתר").
2.    האתר הינו אתר תדמית ותוכן, הכולל גם בלוג, אפשרות לרכוש באופן מקוון קורסים המועברים ע"י בעלת האתר וכן אפשרות לפנות באופן מקוון לקבלת ייעוץ במסחר מקוון.
3.    מטרת תקנון זה היא להסדיר את היחסים בין בעלת האתר לבין משתמשי האתר, בין אם מדובר באדם פרטי, תאגיד או עוסק, בין אם הוא גולש בעצמו בין אם הוא מפעיל רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמו. התקנון מהווה הבסיס החוזי המחייב ביחסים אלו.
4.    השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.
5.    שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
6.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר, ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בעלת האתר. על כן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
7.    בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במתן הודעה מראש. כל שינוי יחייב מיד עם הכנסתו לתוקף ע"י בעלת האתר.
8.    בעלת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
9.    מוסכם על המשתמשים כי לא תהיה להם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
10.    בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה.
11.    בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלי צורך לספק נימוק, לחסום ממשתמש פלוני את הגישה לאתר.
12.    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
13.    בעלת האתר אינה מתחייבת שפעילות האתר לא תופרע, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, ולגולשים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
14.    כותרות פרקי המשנה בתקנון נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין לייחס להן משמעות פרשנית.
15.    התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.
16.    תנאי השימוש באתר חלים על כל הכלול בו.

במידה שאינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן הנך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

 

התחייבות המשתמש

17.    בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.
18.    בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
18.1.    הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעלת האתר.
18.2.    הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.
18.3.    פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
18.4.    הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.
18.5.    שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

פנייה לרכישת שירותי ייעוץ

19.    לצורך התאמת חבילת ייעוץ ורכישתה יש למלא את פרטי ההתקשרות באופן שלם ומדויק בטופס "צור קשר" ובעלת האתר תחזור אליך בתוך מספר ימים להמשך התהליך. 
20.    מסירת פרטי הלקוח בעת הפנייה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע הפנייה. האחריות על נכונות פרטי ההתקשרות הינה על הלקוח.

רכישת קורס דיגיטלי באתר

21.    ביצוע רכישה באתר אפשרי לכל אדם בעל הכשרות המשפטית לבצע זאת בהתאם לתנאים בסמכות השיפוט החלה עליו והוא הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה. 
22.    במידה שהנך תושב ישראל מתחת לגיל 18 או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד שלישי כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית, הנך מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או האפוטרופוס ו/או כל צד שלישי כאמור לעיל לביצוע פעולה באתר.
23.    ביצוע רכישה ייעשה באחת משתי הדרכים הבאות:
23.1.    באמצעות השארת פרטי יצירת קשר בדף הרכישה, לאחר קבלת הפרטים לביצוע התשלום מבעלת האתר ובכפוף להעברת התשלום. 
23.2.    באמצעות רכישה ישירה ע"י תשלום בקישור לאתר PayPal.
24.    באתר ניתן לקרוא את תיאור הקורס, פרטיו ומחירו. בעלת האתר שומרת על זכותה לעדכן פרטים אלו מעת לעת. הפרטים הקובעים הינם אלו שהיו מצויים באתר במועד הרכישה.
25.    לתשומת ליבך, קליטת פרטי ההזמנה במערכת אינו מהווה התחייבות מטעם בעלת האתר לספק את המוצר שהוזמן, אלא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו ותהליך הטיפול בהזמנה החל.
26.    במקרים בהם בעלת האתר לא תוכל לספק את ההזמנה הודעה על כך תימסר למזמין.
27.    כדי שבעלת האתר תוכל לספק את הזמנתך, ההזמנה צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר.
28.    התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד. המחיר באתר מייצג את מחיר המוצר ותוספת מע"מ על פי כל דין. בעלת האתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הודעה על מבצעים והנחות. המחיר הקובע הינו המחיר המופיע באתר בעת ביצוע התשלום.
29.    זמינות המוצרים וכן המחירים עשויים להתעדכן מעת לעת. באם לא הושלמה הרכישה אין בעלת האתר מתחייבת לשמור על המחיר המקורי עד השלמת הרכישה במועד מאוחר יותר.
30.    התשלום באתר יתבצע מראש באחת מהדרכים הבאות:
30.1.    באמצעות אתר PayPal בו תתאפשר העברת תשלום באמצעות PayPal וגם באמצעות כרטיס אשראי; או
30.2.    באמצעות העברה בנקאית לפי הפרטים שיימסרו ע"י בעלת האתר; או
30.3.    באמצעות יישומון העברת כספים מסוג "ביט" לפי פרטים שיימסרו ע"י בעלת האתר.
31.    בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע רכישה.
32.    למען הסר ספק, רכישת המוצר כוללת אך ורק את רכישת רכיבי מפרט הקורס כפי שמפורט בדף הקורס במועד הרכישה.
33.    מסירת פרטי הלקוח בעת ההזמנה אינה חובה, אך אי מסירת פרטים עלולה שלא לאפשר את השלמת ביצוע ההזמנה.
34.    בסיום ההזמנה יישלח דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזנת בתהליך הרכישה, ובו אישור על ביצוע העסקה ופרטי ההזמנה. מרגע שהתקבל אצלך דואר אלקטרוני כאמור העסקה אינה ניתנת לשינוי או לביטול אלא בכפוף להוראות סעיפים 35-37 שלהלן.
35.    בעלת האתר או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב, פעולות איבה ו/או כוח עליון. במקרים אלה רשאית בעלת האתר להודיע על ביטול ההזמנה ולבטל את חיובו של הלקוח.

הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ע"פ הוראות חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או בכל דין אחר.

ביטול עסקה לרכישת קורס מקוון

36.    אם ברצונך לבטל עסקת רכישה, עליך להודיע על כך לבעלת האתר בהקדם, לציין את סיבת הביטול וכן לאמת את פרטי הרכישה כנדרש ע"י בעלת האתר.
37.    בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה בכל עת, בהודעה ללקוח באמצעות דואר אלקטרוני, ותוך מתן החזר כספי ללקוח.
38.    המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרי מידע כהגדרתם בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995. על כן, הזכות לביטול עסקה וקבלת החזר כספי לא תחול על מוצרים אלו. לבעלת האתר שמורה הזכות לקבוע חריגה ממדיניות זו בתנאים ובמועדים שתמצא לנכון.
39.    במקרה שבו תחליט בעלת האתר להיעתר לבקשת הלקוח לבטל עסקת רכישה, יושבו ללקוח הכספים ששילם עבור הרכישה, בניכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בנוסף, רשאית בעלת האתר לגבות מהלקוח עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מבעלת האתר ע"י חברת האשראי. הזיכוי הכספי יבוצע לאמצעי התשלום שממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי החיוב של חברת האשראי.

 

אחריות

40.    בעלת האתר עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר הינו מעודכן, מדויק ושלם. יחד עם זאת, יתכנו טעויות סופר במידע המופיע באתר או שהוא לא יהיה מעודכן. 
41.    מובהר בזאת כי המידע המופיע באתר הינו מידע כללי אינפורמטיבי בלבד, על בסיס מיטב הבנתה וידיעותיה של בעלת האתר ועל סמך מחקר מעמיק, אך הוא בשום מקרה אינו מהווה ייעוץ כלכלי, שיווקי, עסקי, פיננסי או אחר, ואינו מחליף ייעוץ אישי המתבסס על היכרות עם הנתונים הפרטניים של המשתמש, ומותאם לצרכיו האישיים.
42.    כל פעולה שינקוט משתמש על סמך המידע המופיע באתר הינה על דעת עצמו בלבד ועל אחריותו בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר בגין כל עניין הקשור להסתמכותו על המידע המופיע באתר.
43.    בעלת האתר לא תישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב הסתמכות על מידע המופיע באתר.
44.    האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומות, תמונות או מידע. יתכן שהמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לבעלת האתר. למען הסר ספק, בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום צורה לתקינותם של הקישורים הנ"ל, למידע המופיע בהם, לתוכן המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרת אתרים אלו, מדיניות הפרטיות שלהם ו/או לאופן ניהול האתרים.
45.    בעלת האתר לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע ע"י המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים באתר. בכל מקרה, בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה.
46.    בכל מקרה בעלת האתר לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר אשר שולם ע"י הלקוח.

 

שיפוי

47.    המשתמש מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
48.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב ע"י בעלת האתר. 

 

פרטיות ושמירת סודיות

49.    בעלת האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש").
50.    בעלת האתר תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
51.    בעלת האתר לא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם מתקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת שתתקיים בין משתמש לבין בעלת האתר.
52.    בעלת האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעלת האתר – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעלת האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר.

 

דיוור ישיר

53.    בעלת האתר מציעה למשתמשי האתר להירשם בחינם לרשימת התפוצה ולקבל ממנה דיוור מעת לעת. 
54.    בעת הרשמתך לרשימת התפוצה הנך מסכים כי בעלת האתר תהיה רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ, לרבות בכל מידע פרסומי ושיווקי בדבר מבצעים, קורסים חדשים, חידושים באתר וכיוצ"ב. 
55.    אם אינך מעוניין שנפנה אליך כמוזכר לעיל יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני. למען הסר ספק, הנך רשאי, בכל עת, להודיע לבעלת האתר על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור שלה באמצעות פנייה לבעלת האתר או באמצעות מנגנון ההסרה המצוין בכל הודעה.
56.    האחריות על תקינות פרטי הקשר שנמסרו הינה על המשתמש ובעלת האתר לא תהא אחראית לאי-קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר אחר בקשר לתוכן הדיוור בגין אי-עדכון פרטים ו/או מסירת פרטים לא מדויקים ע"י המשתמש.
57.    במקרה שפרטי הקשר שהוזנו הינם משותפים למשתמשים נוספים מלבד המשתמש אשר הזין את פרטי ההתקשרות באתר, תהווה הזנת הפרטים באתר ע"י המשתמש הצהרה והתחייבות לכך כי הסכמתך לקבל דיוור ישיר מבעלת האתר מהווה הסכמה גם מצד המשתמשים האחרים באותם פרטי קשר.

 

קניין רוחני

58.    בעלת האתר הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, למעט חלקים באתר שבהם בעלת האתר הינה מורשה ע"פ רישיון ו/או הסכם להשתמש בהם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
59.    התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של בעלת האתר הינו אסור.
60.    אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת האתר, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלת האתר.

 

המחאת זכויות

61.     בעלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.
62.    למשתמש אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של בעלת האתר ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.

 

דין ושיפוט

63.    הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.
64.    כל השתהות או הימנעות של בעלת האתר בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.

 

שירות לקוחות

65.    ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
66.    אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו מהאתר או מאחד מתנאי תקנון זה אנא כתוב אלינו ונבחן את פנייתך בתשומת הלב הראויה.